Kehittyneiden biopolttoaineiden valmistus

Kehittyneiden biopolttoaineiden valmistus

Uusiutuva UPM BioVerno valmistetaan puupohjaisesta mäntyöljystä vetykäsittelyprosessilla. Innovatiivinen tuotantoprosessi on kehitetty UPM:n omassa tutkimuskeskuksessa Lappeenrannassa. 

UPM on edelläkävijä metsäteollisuuden murroksessa – tavoitteenamme on käyttää puuta mahdollisimman tehokkaasti ja maksimoida puupohjaisten raaka-aineidemme elinkaari.

Horizontal divider

​UPM:n biopolttoaineita tuotetaan edistyksellisellä biopolttoaineiden tuotantoteknologialla

MÄNTYÖLJY
Kemiallisen sellunvalmistuksen tähde, joka sisältää puun luonnollisia uuteaineita.
ESIKÄSITTELY
Mäntyöljyn puhdistus: suolat, epäpuhtaudet, kiinteät partikkelit ja vesi poistetaan.
VETYKÄSITTELY
Esikäsitelty mäntyöljy syötetään yhdessä tuorevedyn ja kiertovedyn kanssa reaktoriin, jossa sen kemiallista rakennetta muokataan. Reaktiovesi erotetaan ja ohjataan jätevedenkäsittelyyn.
HIILIVETYJEN EROTUS
Loput syntyneestä rikkivedystä ja lauhtumattomista kaasuista poistetaan. Jäljelle jäävä neste tislataan uusiutuvan dieselin erottamiseksi.
UUSIUTUVA DIESEL
Korkealaatuinen, edistyksellinen biopolttoaine, joka sopii kaikkiin dieselmoottoreihin.
UUSIUTUVA NAFTA
Edistyksellinen uusiutuva bensiinin biokomponentti tai biomuovin raaka-aine.
Horizontal divider

Mäntyöljy raaka-aineena

Raakamäntyöljy on puun luonnollinen uuteaine, jota saadaan pääasiassa havupuista. Uusiutuva raaka-aine on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Raakamäntyöljyä saadaan prosessissa, jossa erotellaan puun kuidut uuteaineista. Se on sellun tuotantoprosessin tähde.

Lappeenrannassa merkittävä osa uusiutuvasta raaka-aineesta tulee UPM:n omilta sellutehtailta Suomesta – kuten naapurissa sijaitsevalta Kaukaan tehtaalta. UPM Lappeenrannan biojalostamon raaka-ainetarve on pieni lisä koko raakamäntyöljyn kysyntään, ja se on uusi innovatiivinen tapa käyttää tähdettä, jota myös poltetaan energiaksi.

Mäntyöljy raaka-aineena
Horizontal divider

​Uusiutuva biopolttoaine tulee puusta

Uusiutuva biopolttoaine tulee puusta

​UPM BioVernon valmistusprosessin avainsanoja ovat materiaalitehokkuus ja uusiutuvuus.

Raakamäntyöljy on puun luonnollinen uuteaine, jota saadaan pääasiassa havupuista sellun valmistuksen tähteenä. Onkin hyvä
​huomata, että UPM BioVernon tuotantoa varten ei tehdä erillisiä hakkuita. Mäntyöljy on raaka-aineena sataprosenttisesti uusiutuva, joten sitä käyttämällä saavutetaan merkittäviä ympäristöetuja fossiilisiin polttoaineisiin nähden.
Horizontal divider

​Biojalostamo yhdistää eri alojen ammattilaiset

​Lappeenrannassa tuotetaan uusiutuvaa dieseliä maailman ensimmäisellä kokonaan mäntyöljypohjaisella laitoksella. Biojalostamon menestyksellisessä toiminnassa keskeisessä asemassa on ollut erilaisen osaamisen yhdistyminen niin kemianteollisuuden, puunjalostuksen kuin öljynjalostuksenkin aloilta. Tämän pohjalta on voitu luoda aidosti uudenlaisia ratkaisuja laitoksen toimintaan.
Thomas Bjorklof
Horizontal divider

​Raaka-ainetutkimus

Raaka-ainetutkimus

Raaka-aineiden tutkimuksemme perustuu erilaisten metsäteollisuuden tähteiden ja sivutuotteiden tehokkaaseen hyötykäyttöön. Suunnitelmissamme on testata mäntyöljyn lisäksi myös muita jäte- ja tähdepohjaisia raaka-ainevaihtoehtoja, jotka eivät kilpaile ruoantuotannon kanssa.

UPM:n innovaatiokulttuuri on saanut maailmanlaajuista tunnustusta. Osaamisemme biomassan käsittelyssä, prosesseissa ja bioenergiassa ovat vieneet meidät puupohjaisten tuoteinnovaatioiden kärkeen. Innovaatioiden lähtökohtana on UPM:n Biofore-strategian mukaisesti tulevaisuuteen suuntaavat ja kestävät ratkaisut.

Tutkimus- ja kehitystyömme vuosibudjetti on noin 5–10 % UPM:n kassavirrasta – ja kaiken tavoitteena on tehdä enemmän vähemmästä.

Horizontal divider