MUUTOKSEEN TARVITAAN UUSIUTUVIA BIOPOLTTOAINEITA

Tieliikenteen nykyinen riippuvuus fossiilisista polttoaineista ei ole kestävällä pohjalla. Uusiutumattomat raaka-ainevarannot ehtyvät, ilmastonmuutos kiihtyy ja maapallomme sietokyky ylittyy. Tarvitaan vaihtoehtoja, jotka hyödyntävät paremmin olemassa olevia resursseja.

Horizontal divider
Kestävälle tielle päästään ainoastaan uusiutuvilla energiaratkaisuilla. Yhdistämme bio- ja metsäteollisuutta, jotta YK:n ilmastonmuutospaneelin, IPCC:n asettama nollapäästötavoite vuodelle 2100 olisi mahdollista saavuttaa.

Ratkaisunamme on hyödyntää biotalouden tähteitä biopolttoaineiden tuotannossa, millä taataan yhä kestävämpi toimintatapa. Matkamme on jo hyvässä vauhdissa kohti päästötöntä liikennettä: maailman ensimmäinen kaupallisen mittakaavan puupohjainen biojalostamomme tuottaa uusiutuvaa UPM BioVerno -dieseliä ja UPM BioVerno -naftaa. Tämä on UPM Biopolttoaineiden tie.
Horizontal divider

​UPM Biopolttoaineet tähtää korkeammalle

UPM pyrkii kasvuun biopolttoaineliiketoiminnassa pitkän tähtäimen strategiansa mukaisesti. Tätä tavoitetta tukemaan yhtiö perusti biopolttoaineiden kehitysohjelman. UPM:n biopolttoaineliiketoimintaa johtaa Sari Mannonen ja aikaisemmin vetovastuussa ollut Petri Kukkonen vastaa kehitysohjelmasta.

Keskitymme markkina- ja asiakaslähtöiseen liiketoimintaan vakaan ja kannattavan tuotannon avulla. Kehityspuolella puolestaan varaudumme kasvuun tarkastelemalla mm. teknologioiden, raaka-aineiden ja regulaation tuomia mahdollisuuksia.

Biopolttoaineet ovat UPM:n uutta, innovatiivista liiketoimintaa. Strategisesti uusi liiketoiminta on merkittävä avaus yhtiölle. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on kasvaa merkittäväksi toimijaksi kehittyneissä biopolttoaineissa ja kasvattaa biopolttoaineliiketoiminnan merkitystä yhtiössä.

Tutustu UPM Biopolttoaineiden strategiaan (pdf) »
Horizontal divider

Suunnannäyttäjä kehittyneissä biopolttoaineissa

Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM johtaa bio- ja metsäteollisuuden integraatiota kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tässä työssä avainsanoja ovat innovatiivisuus, vastuullisuus ja resurssitehokkuus.
UPM Biopolttoaineilla on keskeinen rooli yhtiön Biofore-strategian toteutuksessa. Tarjoamme tie- ja meriliikenteeseen luotettavia ja laadukkaita tuotteita. Pyrimme kasvamaan kestävästi yhdessä asiakkaidemme kanssa.
Horizontal divider

Maailman suuret suuntaukset ohjaavat toimintaamme

Ilmastonmuutos
Ympäristötietoisuus
Liikkumistapojen muutokset
Resurssien niukkuus

Horizontal divider

Uusiutuvat polttoaineet vastaavat uusiutuvan energian kysyntään

EU pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 40 % vuoteen 2030 mennessä ja 80 % vuoteen 2050 mennessä. Näin ilmaston lämpeneminen pysyisi Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti alle 2ºC. Ilman liikenteen päästöjen merkittävää vähentämistä näihin tavoitteisiin ei päästä.

Liikenteen dekarbonisaatio vaatii kaikkien energia- ja teknologiaratkaisuiden hyödyntämistä. Uusiutuvat edistykselliset polttoaineet ovat ohituskaista vähähiiliseen liikenteeseen.

Me UPM:llä olemme reagoineet markkinoilla tapahtuvaan muutokseen. Olemme investoineet ensimmäiseen kaupallisen mittakaavan puupohjaista uusiutuvaa dieseliä tuottavaan biojalostamoon.

Kestävän kehityksen mukainen metsänhoitomme ja innovatiivinen biopolttoaineiden tuotantoprosessimme pidentää metsästä saatavien raaka-aineiden elinkaarta – ja ennen kaikkea auttaa meitä vähentämään liikenteen päästöjä.
Horizontal divider

Biopolttoaineiden maailmanlaajuinen tarve kasvaa


Maailmanlaajuisen biopolttoaineiden kysynnän ennustetaan kasvavan erityisesti raskaassa liikenteessä sekä meri- ja lentoliikenteessä. Moottoritehokkuuden lisäksi CO2-päästöjen vähentämiseen tarvitaan liikenteen sähköistämistä sekä merkittäviä määriä uusiutuvia vähäpäästöisiä polttoaineita.

Vuoteen 2050 mennessä jopa 60% kaikista polttoaineista tulisi olla vähäpäästöisiä.

Korkealuokkaisten nestemäisten biopolttoaineiden etuna on, etteivät ne edellytä uusia ajoneuvoja tai uutta jakeluinfrastruktuuria. Kehittyneet biopolttoaineet ovat testatusti toimiva ratkaisu ja ne voivat toimia ohituskaistana vähähiilisyyteen, sillä ne voidaan ottaa käyttöön heti ja niillä voidaan merkittävästi vähentää sekä liikenteen CO2-päästöjä että lähipäästöjä.
Horizontal divider